Archiwum

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

WZŁ-2 S.A. na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 4-7.09.2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kontrakt na dostawę Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

WZŁ-2  S.A podpisały dwuletni kontrakt na dostawę
dla Sił Zbrojnych RP 
Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń

W dniu 27 czerwca 2018 roku zawarta została umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 2 S.A. a Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę w latach 2018 – 2019 Aparatowni Obliczeniowo – Analitycznych Skażeń w ilości 13 sztuk. Wartość kontraktu wynosi 43 mln PLN.

Aparatownia wykonana jest w kabinie KSE 15-100-CZ (patent WZŁ-2 S.A) na samochodzie ciężarowym marki JELCZ z zabudowanym hakowym systemem do załadunku, transportu i rozładunku platform wymiennych.

Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej

W dniu 19 marca 2018 r. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Wiceminister Obrony Narodowej p. Sebastian Chwałek wraz z  płk Grzegorzem Skorupskim. Podczas wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował  potencjał Spółki oraz przedstawił kierunki rozwoju.

Wizyta Sekretarza Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej

We wrześniu br. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. odwiedził Sekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej
p. Michał Dworczyk wraz z Wojewodą Dolnośląskim p. Pawłem Hreniakiem.

Podczas Wizyty Prezes Zarządu WZŁ-2 S.A. p. Artur Siennicki zaprezentował potencjał Spółki oraz przedstawił  wizję jej rozwoju.

DSC_0025

XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 5-8.09.2017 roku uczestniczyliśmy w jubileuszowym XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Zaprezentowaliśmy nowe obszary rozwoju spółki, które Prezes Zarządu Artur SIENNICKI wraz z współpracownikami WZŁ-2 S.A. zamierzają konsekwentnie realizować.

mspo

Trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w Białobrzegach , z inicjatywy Zarządu PGZ S.A.,  odbył się trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, powołanego przez Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w czerwcu 2016 r. Koordynatorzy, przy ścisłej współpracy z BEiPA, są odpowiedzialni za implementację dopasowanego do struktury i profilu działalności spółki Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, oraz wdrożenia innych aktów prawa wewnętrznego z obszarów antykorupcji i polityki antymobbingowej. W czasie spotkania omówione zostały wstępne  wyniki audytów przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Koordynatorów w Spółkach na bazie kwestionariusza Transparency International. Na podstawie 8 prawidłowo wypełnionych i przesłanych do dnia 21 czerwca kwestionariuszy, w tym nasz, przeprowadzona została i zaprezentowana Koordynatorom ocena poziomu systemów przeciwdziałania korupcji w tych Spółkach, które kwestionariusz przesłały, ich transparentności oraz jakości programów etycznych (kwestionariusz i ocena w załączeniu).

W ramach spotkania zaprezentowany został proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych w zakresie czynności realizowanych przez BEiPA. Koordynatorzy zostali zaznajomieni z obowiązującymi w PGZ S.A. regulacjami definiującymi proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych, wzorami dokumentów, ścieżką postępowania, odpowiedzialnością oraz metodologią pozyskiwania informacji (biały wywiad).

W ramach spotkania przekazano Koordynatorom informację na temat Standardu minimum programu etycznego. W związku z licznymi korzyściami, które mogą wynikać z podpisania Deklaracji przyjęcia Standardu minimum, zaprezentowano jego treść, kładąc szczególny nacisk na opis narzędzi, których wdrożenie w firmie jest gwarantem realizacji wartości i zasad zapisanych w Standardzie minimum.

Spotkania Koordynatorów są szczególnie istotne ze względu na transfer wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi rozwiązaniami. Ważnym aspektem jest również budowanie zespołu i jego integracja. W czasie spotkań wielokrotnie zdarza się, że są omawiane konkretne problemy, z którymi Koordynatorzy spotykają się w swojej pracy. Dzięki wzajemnej wymianie informacji możliwa jest ewaluacja i wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy BEiPA PGZ a Zespołem Koordynatorów.

Organizatorem spotkania z ramienia PGZ S.A. było BEiPA, osobą odpowiedzialną za realizację i program spotkania była Pani Agnieszka Kontny, Menadżer ds. Prewencji.

OGŁOSZENIE

Czernica, dnia 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują na sprzedaż nw. składniki majątkowe:

Lp.
Nazwa składnika majątkowego Data zakupu Ilość
1. Gwinciarka elektryczna PREa 12II 1994 2 szt.
2. Gwinciarka elektryczna EZ004 1998 1 szt.
3. Gwinciarka elektryczna P-10 1994 5 szt.
4. Klucze dynamometryczne 6-12 1994 2 kpl.
5. Klucze dynamometryczne 15-27 1994 3 kpl.
6. Mikroskop narzędziowy 1994 1 szt.
7. Mikrosilnik K-5 Plus 2004 1 szt.
8. Szlifierka do gniazd zaworowych 1994 2 szt.
9. Szlifierka elektryczna PRAa 40II 1994 3 szt.
10. Szlifierka elektryczna PRAc 100IIB 1994 10 szt.
11. Spawarka transformatorowa 250 1994,1996 2 szt.
12. Sterownik K-Control 2004 1 szt.
13. Wkrętak elektryczny PREf6 1994 6 szt.
14. Wkrętak elektryczny PREm 10 II 1994 2 szt.
15. Wkrętak na akumulator PSR 3,6V 1998,1998,2000 15 szt.
16. Zestaw narzędzi stolarskich 1994 2 szt.

Szczegółowych informacji udziela Dział Narzędziowni
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 71 38 10 169

Oferty na zakup wyż. wym. składników majątkowych należy składać drogą elektroniczną
na adres e-mail: wzl2@wzl2.pl do dnia 2 grudnia 2016 r.
Oferty winny zawierać proponowaną cenę brutto oraz dane kontaktowe oferenta.

Informacja dla Akcjonariuszy

Zgodnie z zapisami par. 151 Statutu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

  1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenia zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki,
  2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy,
  3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
  4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

Z treści § 151 Statutu Spółki wynika, że zbycie akcji wymaga zgody wydanej przez Zarząd Spółki.

Spółce należy zgłosić zamiar zbycia akcji, co oznacza, że akcjonariusz zamierzający zbyć akcje powinien wystąpić o stosowną zgodę przed dokonaniem transakcji.

Dokonanie zbycia z naruszeniem wymogów wskazanych w Statucie Spółki powoduje, że transakcja jest bezskuteczna zarówno wobec Spółki, jak i w stosunkach między stronami transakcji.

Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica)  lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

Przypominamy również, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez  uprawnionych pracowników do dnia 9 grudnia 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38 c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  (Dz. U. z 2016 r. poz. 981).

Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

30 sierpnia 2016 r. Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A. zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy pełnią funkcję Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych.

Było to pierwsze z szeregu zaplanowanych spotkań. Ich celem jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, etyki biznesu oraz przeciwdziałania zagrożeniom natury korupcyjnej w przemyśle zbrojeniowym.

Spotkanie składało się z dwóch bloków tematycznych: pierwszy dotyczył roli i znaczenia etyki w biznesie, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, drugi zaś zagrożeń korupcyjnych.

Podczas spotkania Koordynatorzy ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymali szczegółowe informacje oraz procedury, które następnie zostaną wprowadzone w spółkach. Ponadto Koordynatorzy zobowiązani zostali do wdrożenia systemu compliance. Będzie nad tym czuwać Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A.