Trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w Białobrzegach , z inicjatywy Zarządu PGZ S.A.,  odbył się trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, powołanego przez Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w czerwcu 2016 r. Koordynatorzy, przy ścisłej współpracy z BEiPA, są odpowiedzialni za implementację dopasowanego do struktury i profilu działalności spółki Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, oraz wdrożenia innych aktów prawa wewnętrznego z obszarów antykorupcji i polityki antymobbingowej. W czasie spotkania omówione zostały wstępne  wyniki audytów przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Koordynatorów w Spółkach na bazie kwestionariusza Transparency International. Na podstawie 8 prawidłowo wypełnionych i przesłanych do dnia 21 czerwca kwestionariuszy, w tym nasz, przeprowadzona została i zaprezentowana Koordynatorom ocena poziomu systemów przeciwdziałania korupcji w tych Spółkach, które kwestionariusz przesłały, ich transparentności oraz jakości programów etycznych (kwestionariusz i ocena w załączeniu).

W ramach spotkania zaprezentowany został proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych w zakresie czynności realizowanych przez BEiPA. Koordynatorzy zostali zaznajomieni z obowiązującymi w PGZ S.A. regulacjami definiującymi proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych, wzorami dokumentów, ścieżką postępowania, odpowiedzialnością oraz metodologią pozyskiwania informacji (biały wywiad).

W ramach spotkania przekazano Koordynatorom informację na temat Standardu minimum programu etycznego. W związku z licznymi korzyściami, które mogą wynikać z podpisania Deklaracji przyjęcia Standardu minimum, zaprezentowano jego treść, kładąc szczególny nacisk na opis narzędzi, których wdrożenie w firmie jest gwarantem realizacji wartości i zasad zapisanych w Standardzie minimum.

Spotkania Koordynatorów są szczególnie istotne ze względu na transfer wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi rozwiązaniami. Ważnym aspektem jest również budowanie zespołu i jego integracja. W czasie spotkań wielokrotnie zdarza się, że są omawiane konkretne problemy, z którymi Koordynatorzy spotykają się w swojej pracy. Dzięki wzajemnej wymianie informacji możliwa jest ewaluacja i wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy BEiPA PGZ a Zespołem Koordynatorów.

Organizatorem spotkania z ramienia PGZ S.A. było BEiPA, osobą odpowiedzialną za realizację i program spotkania była Pani Agnieszka Kontny, Menadżer ds. Prewencji.