Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Prezesa Zarządu

17 MAJ 2022 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą:
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy

RADA NADZORCZA
spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy
działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki VI kadencji.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, adres:

  • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
  • Fabryczna 12
  • 55-003 Czernica

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. – nie otwierać”.

Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.30 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 08 czerwca 2022 r. do godziny 14.30. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki, o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji o Spółce w zakresie podanym w ogłoszeniu jest członkini Rady Nadzorczej Spółki, Beata POTOCKA – tel. 71 3810 142 , mail: b.potocka@wzl2.pl.

Pliki (załączniki) do pobrania:


WÓZ DOWODZENIA FR-21A czytaj więcej

COMMAND VEHICLE FR-21A read more


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania