Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu
Spółki pod firmą WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A
z siedzibą w Czernicy

Rada Nadzorcza Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z § 35 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie  Postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

Prezesa Zarządu WZŁ-2 S.A.
Członka Zarządu WZŁ-2 S.A.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, Kancelaria Tajna, w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem:
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki – nie otwierać”.
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki – nie otwierać”.
Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8:00 do 14:00 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 26.07.2024 r. do godziny 14.00 r.
W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.
Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Czernicy, począwszy od dnia 29.07.2024 r.

Ogłoszenia Rady Nadzorczej WZŁ-2 S.A. o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki

Formularze do wypełnienia:
Oświadczenie kandydata na Prezesa Zarządu.
Oświadczenie kandydata na Członka Zarządu.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (przez Spółkę).
Klauzula informacyjna dla kandydatów na członków organu zarządzającego.
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (przez PGZ S.A.) wraz z klauzulą informacyjną dla kandydatów na członków organów zarządzających spółek z Grupy Kapitałowej PGZ.


DECYZJA O UTWORZENIU 
DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM PRODUKCYJNO – SERWISOWEGO 
POLSKIEJ GRUPY ZBROJENIOWEJ 

Zarząd PIT-RADWAR S.A.  podjął decyzję o utworzeniu Dolnośląskiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Inwestycja infrastrukturalna o wartości ponad 300 mln zł na obszarze Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy realizowana będzie w ramach prowadzonego procesu konsolidacyjnego PIT-RADWAR S.A i WZŁ-2 S.A.
Budowa centrum, wraz z Oddziałem Wrocławskim PIT-RADWAR S.A. , będzie stanowić silny ośrodek kompetencyjny, realizujący zadania w dwóch obszarach:

  • Produkcja i serwisowanie całej elektroniki specjalistycznej związanej z urządzeniami na licencji firmy L3Harris.
  • Centrum Serwisowe dla wszystkich systemów dowodzenia, systemów radarowych oraz systemów uzbrojenia dostarczanych przez domenę elektroniczną Grupy PGZ.

Dodatkowe Informacje:

Kolejna inwestycja PGZ – Dolnośląskie Centrum Produkcyjno-Serwisowe – MILMAG
Kolejna inwestycja PGZ – Dolnośląskie Centrum Produkcyjno-Serwisowe | PIT-RADWAR (pitradwar.com)
PIT-RADWAR: kompleksowy serwis łączności i radarów na Dolnym Śląsku | Defence24
Będą nowe miejsca pracy! To dzięki nowej inwestycji pod Wrocławiem. Powstanie tam fabryka Polskiej Grupy Zbrojeniowej | Gazeta Wrocławska (gazetawroclawska.pl)


Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy to firma z bogatą historią, w którą wpisuje się blisko 50 lat prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej na polskim rynku zbrojeniowym. Zarówno dla obecnych jak i byłych użytkowników sprzętu łączności stosowanego w polskiej armii i innych formacjach paramilitarnych, marka Zakładu utożsamiana jest z profesjonalizmem i skutecznością działania.

Szeroki zakres możliwości, obejmujący projektowanie, produkcję, remont i modernizację sprzętu łączności, świadczenie usług mechaniczno-eletronicznych, pozwala odpowiedzieć na każdą potrzebę Odbiorcy. Poszczególne oferty tworzone są indywidualnie, z uwzględnieniem polityki klienta, rodzaju prowadzonej przez niego działalności, wymagań jakościowych oraz wielkości założonego budżetu. Systematycznie przy stałej współpracy z partnerami handlowymi, instytutami naukowo-badawczymi, uczelniami modernizowane są wyroby Zakładu.

WZŁ-2 S.A. spełniają wszystkie wymagania i standardy stawiane wobec firm uczestniczących w procedurze zamówień publicznych co znajduje swoje potwierdzenie w uzyskanych świadectwach i certyfikatach.

Karta wyrobu do pobrania