Dla Akcjonariuszy

Czernica,  dnia 07 luty 2024 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:
27 lutego 2024 roku na godz. 11.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt zmian w Statucie Spółki czytaj więcej – Zawiadomienie

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki od dnia 19 lutego do dnia 26 lutego 2024 r.


Czernica,  dnia 07 listopada  2023 r.

DRUGIE  ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, adres:          ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) po raz drugi  zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się WZŁ-2 z PIT-RADWAR Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres:          ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1      pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, w terminie od 10 października 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie WZŁ-2 uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Czernicy, przy ulicy Fabrycznej 12, 55-003 Czernica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1  k.s.h.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 215 (6866) pod pozycją Nr 52658. 


Czernica,  dnia 20 października 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 48 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:
20 listopada 2023 roku na godz. 11.30
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką
  PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki od dnia 13 listopada do dnia 17 listopada 2023 r.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 204 (6855) pod pozycją Nr 50395. 


Czernica,  dnia 12 października  2023 r.

PIERWSZE  ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, adres:          ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) po raz pierwszy  zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się WZŁ-2 z PIT-RADWAR Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres:          ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1      pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, w terminie od 10 października 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie WZŁ-2 uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Czernicy, przy ulicy Fabrycznej 12, 55-003 Czernica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1  k.s.h.

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 198 (6849) pod pozycją Nr 48876. 


Plan Połączenia z dnia 25 kwietnia 2023 r. spółek:
PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)
oraz Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (Spółka Przejmowana)
udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 27 kwietnia 2023 r.
na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych
Plan Połączenia – Plan_Polaczeniowy_PITRADWAR_WZŁ


Czernica,  dnia 16 sierpnia 2023 r.

 DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, adres:          ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) po raz drugi  zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się WZŁ-2 z PIT-RADWAR Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres:          ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1      pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, w terminie od 28 lipca 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie WZŁ-2 uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Czernicy, przy ulicy Fabrycznej 12, 55-003 Czernica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h.


Czernica,  dnia 03 sierpnia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 48 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:
30  sierpnia 2023 roku na godz. 10.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką
  PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie z 25 kwietnia 2023 r., sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie ze spółką PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie.
 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przez datą Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu będzie wyłożona
w siedzibie Spółki od dnia 24 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2023 r.


Czernica,  dnia 24 lipca 2023 r.

 PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

 Zarząd Spółki Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, adres:          ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000301970, NIP: 9120002443, REGON: 000173350 („Spółka Przejmowana” lub „WZŁ-2”) po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwał o połączeniu się WZŁ-2 z PIT-RADWAR Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres:          ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem: 0000297470, NIP: 5250009298, REGON: 141301063 („Spółka Przejmująca” lub „PIT-RADWAR”) na warunkach określonych w planie połączenia opublikowanym na oficjalnych stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.pitradwar.com) i Spółki Przejmowanej (www.wzl2.pl) w dniu 27 kwietnia 2023 r.  Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1      pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie).

Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, w terminie od 28 lipca 2023 roku do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie WZŁ-2 uchwały połączeniowej, będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Czernicy, przy ulicy Fabrycznej 12, 55-003 Czernica, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00, z dokumentami, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h.


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:

27 czerwca  2023 roku na godz. 11.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 7. Przedstawienie Sprawozdania Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w całości straty netto wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy 2022 z kapitału zapasowego Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania
w Biurze Zarządu Spółki począwszy od dnia 05 czerwca 2023 roku.


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:
31  maja 2023 roku na godz. 11.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem skupionych przez Spółkę akcji własnych oraz obniżeniem kapitału zakładowego.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.
czytaj więcej: Zmiany_Statut


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień
30 czerwca 2022 roku na godz. 11.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w całości straty netto wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy 2021 z kapitału zapasowego Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
  z wykonania przez niego obowiązków w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 12. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału rezerwowego w 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania celowego kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki i przelania kwoty
  5 947 545,04 PLN na kapitał zapasowy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki przez Zarząd oraz o przeniesienie z kapitału zapasowego Spółki na kapitał rezerwowy Spółki kwoty 3 100 000,00 PLN z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje propozycje zmian w Statucie.
W § 6 ust. 2 pkt 61) – dotychczasowa treść”  „Praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z)”;
Proponowana treść:
„Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)”.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania w Biurze Zarządu Spółki począwszy od dnia 07 czerwca 2022 roku.


ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47
ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
11 stycznia 2022 roku na godz. 12.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawę zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) według zaproponowanego porządku obrad stanowi wniosek Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.
z siedzibą w Radomiu jako akcjonariusza Spółki, posiadającego 85,00% kapitału zakładowego WZŁ-2 S.A.

Uzasadnieniem proponowanych zmian jest konieczność dostosowania postanowień statutu Spółki do aktualnego stanu prawnego.

W związku z pkt 5 porządku obrad NWZ w załączeniu przestawione zostają propozycje zmian w statucie Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna. czytaj więcej: Zmiany_Statut


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 października 2021 roku na godz. 13.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu z dnia 23.11.2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.03.2021 r.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały dotyczący pkt 5 porządku obrad NWZ –  Zalacznik_1
Projekt uchwały dotyczący pkt 6 porządku obrad NWZ –  Zalacznik_2


Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54 Statutu Spółki, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 11.00
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
  z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.” dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w całości straty netto wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy 2020 z kapitału zapasowego Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
 11. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału rezerwowego w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania w Biurze Zarządu Spółki począwszy od dnia 07 czerwca 2021 roku.


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  na dzień 18 marca 2021 roku na godz. 1100
w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrach prowadzonych
przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego  –  czytaj  PKO BP BM – Informacja


WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.
W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCĄ DEMATERIALIZACJĄ AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą  w Czernicy,
w związku z art. 16  ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798), wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica, pokój – Biuro Zarządu w dniach roboczych w godz. 8.00 – 14.00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z epidemią SARS-CoV-2 prosimy o ustalenie wizyty w siedzibie Spółki drogą telefoniczną.
Nr telefonu 71 3810 198

Piąte wezwanie ogłoszone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu
11 grudnia 2020 roku Nr 242  (6132) poz. 79006.  Treść ogłoszenia jak powyżej.

Czwarte wezwanie ogłoszone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu
20 listopada 2020 roku Nr 227  (6117) poz. 64641.  Treść ogłoszenia jak powyżej.

Trzecie wezwanie ogłoszone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu
30 października 2020 roku Nr 213  (6103) poz. 59120.  Treść ogłoszenia jak powyżej.

Drugie wezwanie ogłoszone zostało w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu
02 października 2020 roku Nr 193 (6083) poz. 51333.  Treść ogłoszenia jak powyżej.

Treść pierwszego wezwaniaWezwanie
Wzór pełnomocnictwa – Pełnomocnictwo


Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy, działając na podstawie
art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 47 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień:
29 września 2020 roku na godz. 1000
w
Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celu przeznaczenia nabytych akcji własnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 


Informacja dla Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy

Informujemy, że dla Akcjonariuszy, którzy nie wskazali numeru rachunku bankowego, wypłata dywidendy odbywać się będzie w kasie Spółki w godzinach od 10:00 do 13:00.
W związku z panującym zagrożeniem związanym z COVID-19 prosimy o ustalenie terminu wizyty w siedzibie Spółki droga telefoniczną.
Na pytania dotyczące przedmiotowej sprawy odpowiedzi udzielane będą pod numerem  telefonu (71) 381 01 30 w godzinach 8:00 – 14:00.


DEMATERIALIZACJA AKCJI
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) w związku z art. 43 ustawy z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U.2020.875) wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek nie będących spółkami publicznymi.

Dematerializacja akcji oznacza zmianę dotychczasowej formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym oraz wprowadzenie pojęcia akcji rejestrowych.

Wprowadzony obowiązek zniesienia formy papierowej akcji będzie wiązać się z koniecznością prowadzenia spisu zdematerializowanych akcji w rejestrze akcjonariuszy (dalej jako „Rejestr”). Rejestr prowadzony będzie w postaci elektronicznej, z jednoczesnym zastrzeżeniem prowadzenia Rejestru wyłącznie do kompetencji podmiotów kwalifikowanych, czyli uprawnionych do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zakres danych zawartych w rejestrze będzie podobny do danych znajdujących się na dokumencie akcji. Rejestr zastąpi księgę akcyjną prowadzoną przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

W związku z powyższym, każdy Akcjonariusz zobowiązany będzie do przekazania dokumentów akcji do Biura Zarządu WZŁ-2 S.A., co jest wymogiem koniecznym dla ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy. Wraz ze złożeniem dokumentów akcji w Spółce, Akcjonariusz uzyska pisemne pokwitowanie ich złożenia. Stosowne wezwania do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji opublikowane zostaną w sposób następujący:

 • na stronie internetowej Spółki, tj. www.wzl2.pl, w zakładce „Dla Akcjonariuszy”,
 • pierwsze wezwanie drogą listowną,
 • kolejne cztery w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Harmonogram procesu dematerializacji akcji WZŁ-2 S.A.:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia WZŁ-2 S.A. uchwałą Nr 3/2020 z dnia 23 czerwca 2020 wybrało Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie jako podmiot do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. i zobowiązało Zarząd do zawarcia stosownej umowy
 2. Zawarcie umowy, o której jest mowa w pkt 1 do dnia 30 września 2020 r.
 3. 5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w Spółce papierowych dokumentów akcji: pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.
 4. Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji: z dniem 01 marca 2021 r.

Zawiadomienie o wypłacie przez Spółkę wypłaty dywidendy z utworzonego z podziału z lat ubiegłych kapitału zapasowego.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zarząd Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust 2 i § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2020 roku na godz. 10.00 w Biurze Spółki pod firmą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 4a.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, z którym Spółka zawrze umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 wraz z informacją dotyczącą wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem,
c) pokrycia w całości straty netto wykazanej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego Spółki,
d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

7. Informacja Zarządu w sprawie wykorzystania kapitału rezerwowego w 2019 roku.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie dokumenty dotyczące spraw, będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania w Biurze Zarządu Spółki począwszy od dnia 01 czerwca 2020 roku.

Aktualizacja RODO

Ze względu na wchodzące w życie aktualizacje RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej)  informujemy Szanownych Akcjonariuszy  o zasadach przetwarzania danych osobowych w Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w obrębie prowadzenia Księgi Akcyjnej Spółki oraz spraw akcjonariatu wynikających z Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.


Regulamin nabywania akcji własnych Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna


Informacja dla Akcjonariuszy

Zgodnie z zapisami par. 151 Statutu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenia zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki,
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy,
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

Informacja dla osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy

Do nieodpłatnego zbycia na rzecz uprawnionych pracowników przeznaczonych jest 450.000 akcji zwykłych, imiennych, serii A Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, o wartości nominalnej 10 zł każda. Proces nieodpłatnego udostępnienia akcji prowadzony jest na podstawie: ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013r., poz. 216) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Prawo do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce. Uprawnieni pracownicy nabywają nieodpłatnie akcje w równej liczbie w ramach danej grupy wyodrębnionej ze względu na łączny okres zatrudnienia.

Nieodpłatne nabycie akcji Spółki następuje w wyniku podpisania przez uprawnionego pracownika “umowy nieodpłatnego zbycia akcji”. Przed zawarciem ww. umowy wymagane jest złożenie przez uprawnionego pracownika pisemnego oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów w innej spółce oraz o zapoznaniu się z ustawowymi ograniczeniami zbywania akcji.

Wpis do księgi akcyjnej Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

Po podpisaniu “umowy nieodpłatnego zbycia akcji” uprawniony pracownik składa wniosek o wpisanie do księgi akcyjnej. Wpis do księgi akcyjnej zostanie dokonany po upływie przewidzianego w art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych terminu na weryfikację wniosku przez dotychczasowego właściciela akcji – czyli Ministra Skarbu Państwa.

Ustawowy zakaz obrotu akcjami pracowniczymi

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, akcje Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. nieodpłatnie nabyte od Skarbu Państwa nie mogą być zbyte przed upływem dwóch lat (w przypadku członków zarządu termin ten wynosi trzy lata) licząc od dnia 9 września 2014 r. Zgodnie z art. 38 ust. 4 umowa mająca za przedmiot zbycie akcji (umowa sprzedaży, umowa darowizny) zawarta przed upływem powyższego terminu będzie nieważna. Dziedziczenie akcji nie jest objęte ww. ograniczeniami.

Spółka Akcyjna

Spółka akcyjna jest podmiotem prawa handlowego posiadającym odrębną osobowość prawną oraz kapitał zakładowy utworzony z wkładów akcjonariuszy, podzielony na akacje o równej wartości nominalnej. Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym w spółce jest jej Statut, uchwalony przez akcjonariuszy – założycieli, który może być zmieniony przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej regulują przede wszystkim przepisy art. 301 – 490 kodeksu spółek handlowych. Ponadto w przypadku sprywatyzowanej spółki, jaką są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. dodatkowo stosuje się ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji.

Władze (organy) spółki akcyjnej to:

 • Walne Zgromadzenie – organ spółki, podczas posiedzeń którego akcjonariusze wyrażają swoją wolę w formie uchwał;
 • Rada Nadzorcza organ nadzorczy i kontrolny, którego zadaniem jest stały nadzór nad działalnością spółki;
 • Zarząd – organ prowadzący przedsiębiorstwo spółki i reprezentujący ją na zewnątrz.

Akcjonariusz

Aby być Akcjonariuszem spółki trzeba być właścicielem choćby jednej akcji spółki. Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiada akcje na okaziciela.

Akcjonariuszowi przysługują następujące podstawowe prawa:

I. Prawa majątkowe:

 • prawo do dywidendy (akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w podziale zysku spółki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, o ile Walne Zgromadzenie nie przeznaczy zysku np. na rozwój spółki, na kapitał zapasowy lub pokrycie strat),
 • prawo rozporządzania akcją(może podlegać ograniczeniom ustawowym i statutowym),
 • prawo poboru akcji (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia tych akcji za cenę emisyjną, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej),
 • prawo do kwoty likwidacyjnej (w razie likwidacji spółki).

II. Prawa niemajątkowe

 • prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia (akcjonariusz posiadający akcje imienne jeśli chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia powinien zostać wpisany do księgi akcyjnej),
 • prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia (pod warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych),
 • prawo mniejszościowe – gdy akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy dysponuje liczbą akcji reprezentującą określony ułamek (np. 10%) kapitału zakładowego może np. zwołać Walne Zgromadzenie.

Akcje

Akcja papier wartościowy łączący w sobie prawo o charakterze majątkowym i niemajątkowy, wynikający z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Każda akcja wyraża ułamkowy udział w kapitale zakładowym spółki (wartość nominalna akcji to cząstka kapitału zakładowego spółki). Wyróżniamy akcje na okaziciela, które posiadają oznaczenia właściciela oraz akcje imienne – takimi są akcje spółki Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. nieodpłatnie nabywane przez uprawnionych pracowników.

Wartość nominalna akcji

Wartość nominalna akcji (np. 10 zł) informuje o tym jaka część kapitału zakładowego przypada na jedną akcję.