Praca

Administrator Sieci Teleinformatycznej

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:  

 • administrowanie sieciami komputerowymi i systemami operacyjnymi Spółki;
 • administrowanie stanowiskami teleinformatycznymi przeznaczonymi do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli do “TAJNE” włącznie;
 • stały monitoring sieci i systemów teleinformatycznych oraz zapewnianie ciągłości ich funkcjonowania;
 • rozwiązywanie bieżących problemów infrastruktury teleinformatycznej, modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania, wykonywanie prac instalacyjnych;
 • systematyczne przeglądy techniczne sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania, w tym dokonywanie aktualizacji;
 • opracowywanie procedur w zakresie rozwiązań technicznych z obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego, utrzymania i zarządzania kopii bezpieczeństwa, aktualizacji systemów informatycznych;
 • nadzór nad bezpieczeństwem gromadzonych oraz przesyłanych danych, zapobieganie naruszeniom;
 • udział w prowadzonych przez Spółkę postepowaniach z obszaru IT, w tym dobór odpowiednich rozwiązań informatycznych;
 • prowadzenie instruktażu dla pracowników Spółki w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych;
 • proponowanie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa komunikacji protokołów sieciowych;
 • udział w tworzeniu specyfikacji na urządzenia infrastruktury teleinformatycznej;
 • udział w odbiorach i rozruchach sieci, urządzeń i oprogramowania, zakupionych przez Spółkę;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia usług teleinformatycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym.

Mile widziane

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w obszarze IT;
 • praktyczna wiedza z zakresu administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi i  systemami informatycznymi;
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych;
 • dobra znajomość aktualnego rynku IT oraz nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność;
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość rozwiązań FortiNet, Cisco Linksys, Extreme;
 • doświadczenie w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • certyfikat CCNA3 – Sieci korporacyjne, bezpieczeństwo i automatyzacja;
 • certyfikat CCNA Security;
 • specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów;

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • nadzór nad stosowaniem obowiązujących w Spółce procedur i instrukcji przez komórki organizacyjne,
 • dokonywanie bieżącej oceny stopnia funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ZSZJ) oraz dokonywanie w nim zmian wynikających z bieżącej działalności Spółki,
 • organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem audytów wewnętrznych ZSZJ,
 • reprezentowanie Spółki przed jednostką certyfikacji oraz podczas audytów zewnętrznych ZSZJ,
 • prowadzenie ksiąg ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (techniczne, bądź podyplomowe kierunkowe).
 • uprawnienia na audytora wewnętrznego.
 • ukończone szkolenie na Pełnomocników ZSZJ.
 • znajomość norm ISO 9001 i AQAP 2110.

Kierownik Działu Serwisu

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • zarządzanie procesem serwisowania (w tym naprawy, konserwacje, przeglądy, remonty i szkolenia),
 • zarządzanie procesem życia produktu.
 • zarządzanie procesem szkoleń dla użytkowników sprzętu,
 • zarządzanie procesem uruchamiania wyrobów,
 • zarządzanie mieniem w depozycie.
 • zarządzanie kompletacją i przekazywaniem wyrobów klientowi.
 • udział w realizacji badań zdawczo-odbiorczych, okresowych, OiB i typu,
 • udział w procesie wynikających z Wewnętrznego Systemem Kontroli (WSK) zgodnie z zasadami obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie kierunków inżynierskich II stopnia, preferowane kierunki: elektromechanika, telekomunikacja, elektronika, mechatronika, inżynieria systemów lub pokrewne,
 • doświadczenie na ww. stanowisku pracy lub pokrewnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym.

Kierownik Działu Infrastruktury

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • zarządzanie infrastrukturą (w tym budynki, budowle, grunty, media).
 • zarządzanie inwestycjami.
 • zarządzanie transportem i sprzętem transportowym.
 • zarządzanie i realizacja dozorem technicznym i energetyką.
 • sprawowanie kontroli nad właściwym prowadzeniem dokumentacji maszyn i urządzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku technicznym.
 • doświadczenie na ww. stanowisku pracy lub pokrewnym.

Specjalista ds. Kontrolingu

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • udział w przygotowywaniu budżetu, planów rocznych, wieloletnich oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń.
 • sporządzanie analiz ekonomicznych oraz ocena sytuacji finansowej Spółki.
 • sporządzanie analiz prowadzonych przez Spółkę przedsięwzięć pod względem ich rentowności.
 • sporządzanie analiz rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.
 • sprawowanie kontroli kosztów oraz udział w kształtowaniu polityki kosztów.
 • sporządzanie raportów finansowych dla Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, PGZ S.A.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym.
 • mile widziane doświadczenie zawodowe albo odbyte praktyki w dziale controllingu lub księgowości.
 • znajomość zasad rachunkowości zarządczej.
 • znajomość języka angielskiego.
 • znajomość pakietu MS Office.
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość.

Specjalista ds. Rachunkowości

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczanie amortyzacji,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczanie kosztów podatku od nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • rozliczanie z urzędem skarbowym podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji operacji bankowych i kasowych,
 • współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunek finanse i rachunkowość lub pokrewny,
 • znajomość programów księgowych,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

Specjalista Łączności 

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • serwisowanie produktów wytwarzanych w Spółce
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności,
 • udział w wyjazdach serwisowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe/ średnie techniczne, preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność,
 • komunikatywność.
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 • doświadczenie związane z obsługą lub serwisowaniem urządzeń łączności radiowej.

Specjalista Metrolog

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • zarzadzanie wyposażeniem pomiarowym,
 • wykonywanie wzorcowania oraz sprawdzenia okresowego sprzętu pomiarowego,
 • nadzór nad realizacją zakupów wyposażenia pomiarowego,
 • udział we wdrażaniu nowych instrukcji pomiarowych,
 • opracowywanie raportów z badań oraz protokołów pomiarowych,
 • przeprowadzanie badań szczelności obiektów ekranujących,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, metrologia, elektryka lub automatyka),
 • praktyczna umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych/laboratoryjnych (m.in.: multimetr, kalibrator, oscyloskop, analizator widma),
 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań i/lub wzorcowania,
 • dobra znajomość norm ISO 9001 oraz ISO 10012,
 • biegłość w posługiwaniu się pakietem Office,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • dokładność, spostrzegawczość, odpowiedzialność,
 • chęć zdobywania wiedzy i rozwijania swoich umiejętności.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w laboratorium zgodnym z normą ISO 17025,
 • znajomość zagadnień związanych z tłumiennością i kompatybilnością elektromagnetyczną,
 • prawo jazdy kat. B.

Specjalista ds. dokumentacji technicznej, użytkowania i zabezpieczenia 

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

Tworzenie i nadzór nad aktualnością dokumentacji użytkowania i zabezpieczenia sprzętu produkowanego w WZŁ-2 S.A

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane elektroniczne lub pokrewne)
 • znajomość zagadnień związanych z tworzeniem dokumentacji technicznej
 • umiejętność posługiwania się normami (mile widziana znajomość norm obronnych)
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej z wykorzystaniem języka XML

Specjalista Łączności  L3HARRIS

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • serwisowanie systemów taktycznej łączności radiowej L3Harris,
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności L3Harris,
 • udział w wyjazdach serwisowych.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane kierunki: elektronika, telekomunikacja lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalająca na swobodne poruszanie się po dokumentacji technicznej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność,
 • komunikatywność.

Mile widziane

 •  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 •  znajomość podstawowych zagadnień sieciowych (LAN, WAN),
 • doświadczenie związane z obsługą lub serwisowaniem urządzeń łączności radiowej.

Inżynier Serwisu L3HARRIS

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 •  zapewnianie wsparcia technicznego przy rozwiązywaniu problemów związanych z serwisowaniem oraz konfiguracją sprzętu łączności L3Harris,
 • opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu procedur oraz dokumentacji związanych z serwisowaniem systemów łączności L3Harris,
 • komunikowanie się w sprawach technicznych z wyznaczonymi przedstawicielami L3Harris,
 • prowadzenie szkoleń z obsługi, eksploatacji i konfiguracji systemów łączności L3Harris,
 • opracowywanie lub uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji i materiałów szkoleniowych,
 • zastępowanie Kierownika Sekcji Serwisowej L3Harris podczas jego nieobecności.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (telekomunikacyjne, elektroniczne lub pokrewne),
 • umiejętność tworzenia, czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra znajomość MS Office oraz Windows
 • umiejętność samodzielnego realizowania przydzielonych zadań oraz pracy
  w grupie,
 • sumienność i dokładność.
 • komunikatywność,

Mile widziane

 •  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
  o napięciu do 1kV,
 •  znajomość podstawowych zagadnień sieciowych (LAN, WAN).

Programista

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

Podstawowy zakres zadań:

 • programowanie systemów łączności,
 • tworzenie i rozwijanie aplikacji sterujących elementami systemów łączności,
 • ocena i minimalizacja ryzyk technicznych związanych z realizacją projektów,
 • wykonywanie dokumentacji technicznej.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: informatyka lub pokrewne,
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem sprzętu łączności,
 • znajomość projektowania systemów sterowanych z wykorzystaniem interfejsów szeregowych i ETH,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną (rysunki, schematy),
 • kultura pracy, tworzenie projektów zgodnie ze sztuką programowania,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania decyzji,
 • komunikatywność.

 Ślusarz – Spawacz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • ręczno-maszynowa obróbka metalu,
 • obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn,
 • dbanie o wysoką jakość pracy,
 • spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • doświadczenie zawodowe,
 • dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Tokarz

Miejsce pracy: Czernica – Siedziba Spółki

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa maszyn skrawających, takich jak tokarki uniwersalne i rewolwerowe, frezarki poziome
  i pionowe, frezarko kopiarki, frezarki narzędziowe, wiertarki kadłubowe.

 Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku pracy,
 • zdolności manualne,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność i dokładność,
 • znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

Pokojowa

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • wymiana pościeli oraz jej ewidencja,
 • wymiana oraz uzupełnienie ręczników,
 • uzupełnienie artykułów konsumpcyjnych oraz eksploatacyjnych według ustalonych standardów,
 • uzupełnianie materiałów reklamowych,
 • informowanie przełożonego o brakach i usterkach w pokojach,
 • zgłaszanie i odnoszenie rzeczy zaginionych, pozostawionych przez gości hotelowych,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni rzeczy gości,
 • przekazywanie do pralni i odbiór z pralni pościeli hotelowej, ręczników itp.,
 • kontrola pokoi hotelowych, pomieszczeń.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie na danym stanowisku pracy.

Kelnerka

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • obsługa gości korzystających z posiłku,
 • obsługa gości korzystających z bufetu,
 • codzienne sprzątanie jadalni i dbanie o jej wygląd,
 • sprzedaż towarów i usług bufetu oraz rejestracja na urządzeniach fiskalnych.

Wymagania:

 • samodzielność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.
 • Możliwość zakwaterowania.

Kucharz

Miejsce pracy: Świeradów-Zdrój, województwo – dolnośląskie

Podstawowy zakres zadań:

 • przestrzeganie procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • przygotowywanie posiłków.
 • pobieranie z magazynu spożywczego surowców.
 • codzienne sprzątanie pomieszczeń kuchni.
 • przestrzeganie przepisów i zasad HCCP.
 • pobieranie oraz należyte przechowywanie próbek pokarmowych.

Wymagania:

 • potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie kucharza,
 • dobra organizacja pracy,
 • dbanie o porządek,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę  o pracę.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny.

INFORMACJE

59-850 Świeradów – Zdrój, ul. Graniczna 5, skr. poczt. nr 3
kontakt telefoniczny: +48 75 78 16 305, kom. 607 900 052 fax +48 75 78 16 782

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej “WZŁ-2 S.A”, “Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,

Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142