Praca

W związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach:

Z-ca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Podstawowy zakres zadań :

 • Zastępowanie Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w pełnym zakresie obowiązków w czasie jego nieobecności.
 • Prowadzenie wykazu osób zatrudnionych, posiadających uprawnienia dostępu do informacji niejawnych.
 • Przekazywanie do ABW danych dotyczących osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych.
 • Analiza i opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Opracowanie dokumentacji szkoleniowej.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „Tajne”, „NATO SECRET”, „SECRET UE/EU SECRET”.
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW lub SKW.
 • Mile widziane ukończone szkolenie specjalistyczne z zakresu obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 

Lakiernik/Lakiernik Samochodowy

Podstawowy zakres zadań :

 1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania.
 2. Szpachlowanie, wygładzanie powierzchni, matowienie, gruntowanie.
 3. Lakierownie na mokro i na sucho.

Wymagania :

 • Wykształcenie min. zasadnicze w zawodzie lakiernik.
 • Praktyczna znajomość procesów technologicznych w zakresie prac lakierniczych.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Sumienność i dokładność
 • Umiejętność pracy w zespole.

Ślusarz-Spawacz

Podstawowy zakres zadań :

 • Ręczno-maszynowa obróbka metalu,
 • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarka, szlifierka, tokarka, frezarka, zaginarko-krawędziarka, pras i gilotyn,
 • Dbanie o wysoką jakość pracy,
 • Spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz.
 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Doświadczenie zawodowe.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność i dokładność.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Ciekawe wyzwania zawodowe,
 • Pakiet socjalny.

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej “WZŁ-2 S.A”, “Administratorem”.
 • Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 • W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 • Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 •  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

Zgodna Nr 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

……………………………………………..
(data i podpis)

Zgodna Nr 2

Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

 

……………………………………………..
(data i podpis )

 

List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
Dział Kadr i Wynagrodzeń
ul. Fabryczna 12
55-003 Czernica,
lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
wzl2@wzl2.pl
Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142