Archiwum

Informacja dla Akcjonariuszy

Zgodnie z zapisami par. 151 Statutu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenia zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki,
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy,
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

Z treści § 151 Statutu Spółki wynika, że zbycie akcji wymaga zgody wydanej przez Zarząd Spółki.

Spółce należy zgłosić zamiar zbycia akcji, co oznacza, że akcjonariusz zamierzający zbyć akcje powinien wystąpić o stosowną zgodę przed dokonaniem transakcji.

Dokonanie zbycia z naruszeniem wymogów wskazanych w Statucie Spółki powoduje, że transakcja jest bezskuteczna zarówno wobec Spółki, jak i w stosunkach między stronami transakcji.

Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica)  lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

Przypominamy również, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez  uprawnionych pracowników do dnia 9 grudnia 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38 c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  (Dz. U. z 2016 r. poz. 981).

Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

30 sierpnia 2016 r. Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A. zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy pełnią funkcję Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych.

Było to pierwsze z szeregu zaplanowanych spotkań. Ich celem jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, etyki biznesu oraz przeciwdziałania zagrożeniom natury korupcyjnej w przemyśle zbrojeniowym.

Spotkanie składało się z dwóch bloków tematycznych: pierwszy dotyczył roli i znaczenia etyki w biznesie, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, drugi zaś zagrożeń korupcyjnych.

Podczas spotkania Koordynatorzy ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymali szczegółowe informacje oraz procedury, które następnie zostaną wprowadzone w spółkach. Ponadto Koordynatorzy zobowiązani zostali do wdrożenia systemu compliance. Będzie nad tym czuwać Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A.

Sprzedaż materiałów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują sprzedaż materiałów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą materiałową:
Wykaz materiałów

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel. 71 381 -01-13, 71 381 -01-14, 71 381 -01-19 fax 71 381-01-11 dh@wzl2.pl

Ceny wszystkich materiałów do uzgodnienia.

2-5 wrzesień 2013r.

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. uczestniczyły w XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach. Ekspozycja WZŁ-2 S.A. prezentowana była w ramach wspólnego przedsięwzięcia Wojskowej Grupy Przemysłowo Naukowej, skupiającej 11 spółek Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo Produkcyjnych oraz 7 instytutów badawczo – naukowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Spółka zaprezentowała:

 • Mobilny Węzeł Teleinformatyczny,
 • Stanowisko Diagnostyczne Radiostacji Harris RF-5801-TE101.

Zarząd Spółki dziękując za odwiedzenie stoiska, wyraża nadzieję, że prezentowana oferta spotkała się z życzliwym zainteresowaniem, a przeprowadzone rozmowy i spotkania będą podstawą do nawiązania i kontynuacji współpracy.

18 czerwiec 2013r.

W wyniku realizacji zobowiązania offsetowego, ujętego w umowie offsetowej z dnia 28 września 2006 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a HARRIS Corp., zakończony został transfer do WZŁ-2 S.A. technologii i wiedzy w zakresie wykonywania napraw strategicznych systemów łączności radiowej o mocy 1 kW użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Przekazana technologia dotyczy m.in. następujących urządzeń wchodzących w skład systemu 1KW:

 1. nadajnik (RF-1140B-03);
 2. odbiornik (RF-590A);
 3. wzmacniacz mocy (RF-1110D);
 4. zasilacz (RF-1124D);
 5. wzbudnik (RF-1310A);
 6. sprzęgacz antenowy (RF-2601);
 7. kontroler adaptacyjny (RF-7210A-030); wraz z interfejsami.

Posiadana dokumentacja serwisowa oraz przeszkolony personel umożliwiają WZŁ-2 S.A. prowadzenie autoryzowanych napraw systemów 1 kW do poziomu III włącznie oraz szkoleń użytkowników końcowych.

Certyfikat

16 maja 2013 r.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Dariusz Bogdan oraz przedstawiciel Harris Corporation p. Richard Dickson podpisali kolejną umowę offsetową związaną z dostawami cyfrowego, taktycznego sprzętu łączności dla Sił Zbrojnych RP. Umowa o wartości ponad 68 mln dol. będzie realizowana w ramach międzyrządowego programu Foreign Military Sale (FMS) oraz postępowania zakupowego Inspektoratu Uzbrojenia. Sześć nowych zobowiązań offsetowych o wartości nominalnej (bez mnożników offsetowych) ok. 16 mln USD kierowanych jest do WZŁ-2 S.A. W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie dokonany transfer nowoczesnego know-how oraz wyposażenie w sprzęt diagnostyczno-serwisowy i szkoleniowy, a także dostarczona pula części zamiennych. W wyniku realizacji tych zobowiązań Polska będzie trzecim krajem (poza USA i Wielką Brytanią) posiadającym technologię dotyczącą systemów radiowych TYPE-1, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP. Sukces ten nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Gospodarki i jest przykładem efektywnego wykorzystania dobrych stosunków polsko-amerykańskich.

06 wrzesień 2012r.

W dniu 06.02.2012 r. podpisana została umowa konsorcyjna pomiędzy Wojskowymi Zakładami Łączności Nr. 2. S.A., WB Electronics S.A. oraz firmą KenBIT Sp. J.

Celem przedmiotowego konsorcjum jest opracowanie projektu technicznego i prototypu Mobilnego Węzła Teleinformatycznego przeznaczonego dla systemów dowodzenia i łączności szczebla taktycznego.

Liderem konsorcjum są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.

06 wrzesień 2012r.

Nagroda Defender dla Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. Prof. J. Kosackiego z Wrocławia i WZŁ-2 S.A.

defendersm

SOLARFILTR – mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną.

Czytaj więcej…