Aktualności

Cykl szkoleń pracowników WZŁ-2 S.A. dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Od 16 września do 9 grudnia 2019 roku w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 2 S.A. przeprowadzono we współpracy Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) w ramach projektu „Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy” (WAPP) jedenaście szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla ponad 130 pracowników Spółki. Pracownicy naszego zakładu skorzystali z doskonalenia zasad udzielania pierwszej pomocy z praktycznym wykorzystaniem „rodziny” fantomów i defibrylatora AED.

Trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych

W dniach 21-22 czerwca 2017 roku w Białobrzegach , z inicjatywy Zarządu PGZ S.A.,  odbył się trzeci zjazd Zespołu Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych, powołanego przez Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych w czerwcu 2016 r. Koordynatorzy, przy ścisłej współpracy z BEiPA, są odpowiedzialni za implementację dopasowanego do struktury i profilu działalności spółki Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, oraz wdrożenia innych aktów prawa wewnętrznego z obszarów antykorupcji i polityki antymobbingowej. W czasie spotkania omówione zostały wstępne  wyniki audytów przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Koordynatorów w Spółkach na bazie kwestionariusza Transparency International. Na podstawie 8 prawidłowo wypełnionych i przesłanych do dnia 21 czerwca kwestionariuszy, w tym nasz, przeprowadzona została i zaprezentowana Koordynatorom ocena poziomu systemów przeciwdziałania korupcji w tych Spółkach, które kwestionariusz przesłały, ich transparentności oraz jakości programów etycznych (kwestionariusz i ocena w załączeniu).

W ramach spotkania zaprezentowany został proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych w zakresie czynności realizowanych przez BEiPA. Koordynatorzy zostali zaznajomieni z obowiązującymi w PGZ S.A. regulacjami definiującymi proces weryfikacji podmiotów zewnętrznych, wzorami dokumentów, ścieżką postępowania, odpowiedzialnością oraz metodologią pozyskiwania informacji (biały wywiad).

W ramach spotkania przekazano Koordynatorom informację na temat Standardu minimum programu etycznego. W związku z licznymi korzyściami, które mogą wynikać z podpisania Deklaracji przyjęcia Standardu minimum, zaprezentowano jego treść, kładąc szczególny nacisk na opis narzędzi, których wdrożenie w firmie jest gwarantem realizacji wartości i zasad zapisanych w Standardzie minimum.

Spotkania Koordynatorów są szczególnie istotne ze względu na transfer wiedzy, możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi rozwiązaniami. Ważnym aspektem jest również budowanie zespołu i jego integracja. W czasie spotkań wielokrotnie zdarza się, że są omawiane konkretne problemy, z którymi Koordynatorzy spotykają się w swojej pracy. Dzięki wzajemnej wymianie informacji możliwa jest ewaluacja i wypracowywanie dobrych praktyk w zakresie współpracy BEiPA PGZ a Zespołem Koordynatorów.

Organizatorem spotkania z ramienia PGZ S.A. było BEiPA, osobą odpowiedzialną za realizację i program spotkania była Pani Agnieszka Kontny, Menadżer ds. Prewencji.

Zaproszenie do współpracy

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy oferują dla sektora cywilnego usługi z zakresu:

 1. Projektowania wyrobów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych,
 2. Spawalnictwa metodą TIG; MAG; MIG (stal i aluminium),
 3. Obróbki skrawaniem na obrabiarkach CNC (pionowe centra obróbcze; mazak; plotery grawerująco frezujące, wycinarka laserowa),
 4. prac lakierniczych (malowanie na mokro oraz proszkowe).
 5. nakładania powłok poliuretanowych specjalistycznym reaktorem E-XP2,
 6. prac montażowo ślusarskich,
 7. prac elektronicznych i elektrycznych.

 • Posiadamy od 2001 roku wdrożony System zarządzania jakością ISO oraz AQAP.
 • Gwarantujemy najwyższą jakość usług.
 • Zachęcamy do składania zapytań ofertowych.
 • Gotowi jesteśmy do współpracy z każdym zainteresowanym na ww. usługi.

Szczegółowych informacji udziela Szef Produkcji
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 tel. 71 38 10 106
adres e-mail m.karbowniczek@wzl2.pl lub wzl2@wzl2.pl

OGŁOSZENIE

Czernica, dnia 18 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują na sprzedaż nw. składniki majątkowe:

Lp.
Nazwa składnika majątkowego Data zakupu Ilość
1. Gwinciarka elektryczna PREa 12II 1994 2 szt.
2. Gwinciarka elektryczna EZ004 1998 1 szt.
3. Gwinciarka elektryczna P-10 1994 5 szt.
4. Klucze dynamometryczne 6-12 1994 2 kpl.
5. Klucze dynamometryczne 15-27 1994 3 kpl.
6. Mikroskop narzędziowy 1994 1 szt.
7. Mikrosilnik K-5 Plus 2004 1 szt.
8. Szlifierka do gniazd zaworowych 1994 2 szt.
9. Szlifierka elektryczna PRAa 40II 1994 3 szt.
10. Szlifierka elektryczna PRAc 100IIB 1994 10 szt.
11. Spawarka transformatorowa 250 1994,1996 2 szt.
12. Sterownik K-Control 2004 1 szt.
13. Wkrętak elektryczny PREf6 1994 6 szt.
14. Wkrętak elektryczny PREm 10 II 1994 2 szt.
15. Wkrętak na akumulator PSR 3,6V 1998,1998,2000 15 szt.
16. Zestaw narzędzi stolarskich 1994 2 szt.

Szczegółowych informacji udziela Dział Narzędziowni
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 tel. 71 38 10 169

Oferty na zakup wyż. wym. składników majątkowych należy składać drogą elektroniczną
na adres e-mail: wzl2@wzl2.pl do dnia 2 grudnia 2016 r.
Oferty winny zawierać proponowaną cenę brutto oraz dane kontaktowe oferenta.

Informacja dla Akcjonariuszy

Zgodnie z zapisami par. 151 Statutu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenia zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki,
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy,
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

Z treści § 151 Statutu Spółki wynika, że zbycie akcji wymaga zgody wydanej przez Zarząd Spółki.

Spółce należy zgłosić zamiar zbycia akcji, co oznacza, że akcjonariusz zamierzający zbyć akcje powinien wystąpić o stosowną zgodę przed dokonaniem transakcji.

Dokonanie zbycia z naruszeniem wymogów wskazanych w Statucie Spółki powoduje, że transakcja jest bezskuteczna zarówno wobec Spółki, jak i w stosunkach między stronami transakcji.

Pisemne wnioski można składać w siedzibie Spółki (ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica)  lub korespondencyjnie na adres wskazany powyżej.

Przypominamy również, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez  uprawnionych pracowników do dnia 9 grudnia 2016 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38 c ust 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  (Dz. U. z 2016 r. poz. 981).

Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej

30 sierpnia 2016 r. Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A. zorganizowało spotkanie dla przedstawicieli spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy pełnią funkcję Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych.

Było to pierwsze z szeregu zaplanowanych spotkań. Ich celem jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, etyki biznesu oraz przeciwdziałania zagrożeniom natury korupcyjnej w przemyśle zbrojeniowym.

Spotkanie składało się z dwóch bloków tematycznych: pierwszy dotyczył roli i znaczenia etyki w biznesie, zwłaszcza w sektorze zbrojeniowym, drugi zaś zagrożeń korupcyjnych.

Podczas spotkania Koordynatorzy ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych spółek zależnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej otrzymali szczegółowe informacje oraz procedury, które następnie zostaną wprowadzone w spółkach. Ponadto Koordynatorzy zobowiązani zostali do wdrożenia systemu compliance. Będzie nad tym czuwać Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A.

Sprzedaż materiałów

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy
oferują sprzedaż materiałów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą materiałową:
Wykaz materiałów

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
tel. 71 381 -01-13, 71 381 -01-14, 71 381 -01-19 fax 71 381-01-11 dh@wzl2.pl

Ceny wszystkich materiałów do uzgodnienia.