Praca

W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowiskach


Oficer Bezpieczeństwa Systemów Łączności i Informatyki

Podstawowy zakres zadań:

 • Utrzymanie i doskonalenie systemu ochrony łączności kryptograficznej.
 • Realizacja zadań związanych z kryptograficzną ochroną informacji przetwarzanych, przechowywanych.
 • Nadzór i realizacja zadań, wytycznych, planów, przedsięwzięć i poleceń przełożonych w zakresie należącym do obowiązków Kierownika Kancelarii Kryptograficznej.
 • Opracowywanie instrukcji pracy kancelarii kryptograficznej.
 • Nadzorowanie przekazywania materiałów kryptograficznych poza jednostkę organizacyjną.
 • Opracowywanie planów ewakuacji, niszczenia materiałów kryptograficznych na wypadek zagrożenia oraz zapewnienie niezbędnych środków i sprzętu do wdrażania tych planów.
 • Przeprowadzanie szkolenia co najmniej raz w roku z zakresu ochrony materiałów kryptograficznych wszystkim osobom posiadającym wystawiony CUK.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych CUK oraz monitorowanie ich statusu.
 • Utrzymywanie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa fizycznego pomieszczeń kancelarii kryptograficznej, łącznie z prowadzeniem sprawdzeń poziomu bezpieczeństwa w określonych odstępach czasowych.
 • Prowadzenie ewidencji materiałów i wyrobów „koncesjonowanych”.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym i jej uaktualnianie.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Ukończone szkolenie oficerów bezpieczeństwa systemów łączności i informatyki.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „Tajne”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonych przez SKW lub ABW. .
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość.

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Podstawowy zakres zadań:

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych (szacowanie ryzyka).
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
 • Przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • Prowadzenie ewidencji wydanych CUK oraz monitorowanie ich statusu.
 • Prowadzenie postępowań sprawdzających.
 • Opracowywanie oraz aktualizowanie dokumentów dotyczących informacji niejawnych.
 • Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kancelarii tajnej oraz służby ochrony.

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „Tajne”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.
 • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonych przez SKW lub ABW.
 • Mile widziane ukończone szkolenie specjalistyczne z zakresu obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość.

Kierownik Kancelarii Tajnej
Podstawowy zakres zadań:

 • Znajomość oraz bieżąca aktualizacja przepisów prawnych dotyczących zasad rejestracji i ewidencji oraz organizacji obiegu dokumentów niejawnych i pracy kancelarii tajnych.
 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych oraz ich udostępnianie na zasadach określonych w Instrukcji dot. sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”, „Poufne”.
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
 • Zapewnienie rozliczalności dokumentów niejawnych.
 • Kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów.
 • Prowadzenie bieżącej kontroli sposobu wytwarzania dokumentów niejawnych przez wykonawców.
 • Przyjmowanie, wysyłanie, udostępnianie, rejestrowanie oraz przechowywanie dokumentów jawnych.
 • Kompletowanie dokumentów oraz przygotowywanie akt do archiwizacji.

Wymagania :

 • Minimum wykształcenie średnie.
 • Obywatelstwo polskie.
 • Ukończony kurs kierownika kancelarii tajnej.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „Tajne”, NATO SECRET, SECRET UE/EU SECRET.
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, otwartość.

Monter Urządzeń Elektronicznych

Zakres zadań :

 • Montaż urządzeń i pakietów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez Spółkę oraz montaż całościowy tych wyrobów zgodnie z dokumentacją techniczną
 • Wykonywanie pomiarów wyrobów produkowanych zgodnie z WT
 • Dbanie o wysoką jakość pracy

Wymagania :

 • Wykształcenie zasadnicze lub średnie o profilu elektronicznym lub pokrewnym
 • Umiejętność logicznego myślenia, znajomość podstaw elektroniki i elektryki
 • Mile widziana znajomość  zagadnień związanych z montażem SMD oraz doświadczenie w naprawie i uruchamianiu układów elektronicznych
 • Zdolności manualne
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Sumienność i dokładność

Ślusarz – Spawacz

Zakres zadań:

 • Ręczno-maszynowa obróbka metalu.
 • Obsługa maszyn obróbki skrawaniem: wiertarki, szlifierki ręcznej, zaginarko-krawędziarki, prasy i gilotyny.
 • Dbanie o wysoką jakość pracy.
 • Spawanie, lutowanie.

Wymagania:

 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Wykształcenie min. zasadnicze – ślusarz, spawacz.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego oraz narzędzi pomiarowych.
 • Zdolności manualne.
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Sumienność i dokładność.
 • Znajomość procesu produkcyjnego.

Lakiernik / Lakiernik samochodowy

Miejsce pracy : Czernica

Zakres zadań :

 • Przygotowanie powierzchni do lakierowania.
 • Szpachlowanie, wygładzanie powierzchni, matowienie, gruntowanie.
 • Lakierowanie na mokro i na sucho.

Wymagania :

 • wykształcenie zasadnicze – lakiernik
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • praktyczna znajomość procesów technologicznych w zakresie prac lakierniczych
 • zdolności manualne
 • samodzielność w wykonywaniu zadań
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność i dokładność
 • znajomość procesu produkcyjnego

Pomocnik lakiernika

Miejsce pracy : Czernica

Zakres zadań :

Wykonywanie prac związanych z całym procesem przygotowawczym pod malowanie :

 • nakładanie szpachli,
 • szlifowanie powierzchni,
 • mycie powierzchni,
 • oklejanie,
 • usuwanie drobnych wgnieceń,
 • polerowanie,
 • piaskowanie.

Wymagania :

 • zdolności manualne
 • umiejętność pracy w zespole
 • sumienność i dokładność

Oferujemy :

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin pracy.
 • Możliwości rozwoju zawodowego.
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.
 • Ciekawy i bogaty pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku, kolonii, obozów dla dzieci, korzystanie na preferencyjnych warunkach z zakładowego kompleksu turystycznego w Świeradowie Zdroju).

 • Klauzula informacyjna dla Kandydatów do pracy
  w WOJSKOWYCH ZAKŁADACH ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.


  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, zwane dalej „WZŁ-2 S.A”, „Administratorem”.
 2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych w WZŁ-2 S.A. jest Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Nr telefonu: (71) 38 10 198 (adres email: iod@wzl2.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy,  oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w WZŁ-2 S.A. zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
 8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji:
 10.  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

 • W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. (71) 38 10 198 (adresem iod@wzl2.pl).

  Zgodna Nr 1

  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej 12, moich danych osobowych w celu w celu rekrutacji na stanowisko ………………………………………………….. w WZŁ-2 S.A
  Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

   

  ……………………………………………..
  (data i podpis)

  Zgodna Nr 2

  Zgodnie z art.7 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2 S.A.) z siedzibą w Czernicy (55-003) przy ul. Fabrycznej, moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji
  w WZŁ-2 S.A. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w WZŁ-2 S.A.

   

  ……………………………………………..
  (data i podpis )

   

  List motywacyjny, CV oraz powyższe zgody Kandydata do pracy w WZŁ-2 S.A.  prosimy składać na adres:

  Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A.
  Dział Kadr i Wynagrodzeń
  ul. Fabryczna 12
  55-003 Czernica,
  lub na adres mailowy: ek@wzl2.pl ,
  wzl2@wzl2.pl
  Kontakt telefoniczny: 71/3180186 wew. 226, 71/3810142