Akcje pracownicze

Aktualizacja RODO

Ze względu na wchodzące w życie aktualizacje RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wymagane w krajach członkowskich Unii Europejskiej)  informujemy Szanownych Akcjonariuszy  o zasadach przetwarzania danych osobowych w Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w obrębie prowadzenia Księgi Akcyjnej Spółki oraz spraw akcjonariatu wynikających z Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych.


Regulamin nabywania akcji własnych Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna


Informacja dla Akcjonariuszy

Zgodnie z zapisami par. 151 Statutu Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

 1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenia zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki,
 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy,
 3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
 4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.

Informacja dla osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. w Czernicy

Do nieodpłatnego zbycia na rzecz uprawnionych pracowników przeznaczonych jest 450.000 akcji zwykłych, imiennych, serii A Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Czernicy, o wartości nominalnej 10 zł każda. Proces nieodpłatnego udostępnienia akcji prowadzony jest na podstawie: ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013r., poz. 216) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.).

Prawo do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce. Uprawnieni pracownicy nabywają nieodpłatnie akcje w równej liczbie w ramach danej grupy wyodrębnionej ze względu na łączny okres zatrudnienia.

Nieodpłatne nabycie akcji Spółki następuje w wyniku podpisania przez uprawnionego pracownika „umowy nieodpłatnego zbycia akcji”. Przed zawarciem ww. umowy wymagane jest złożenie przez uprawnionego pracownika pisemnego oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji/udziałów w innej spółce oraz o zapoznaniu się z ustawowymi ograniczeniami zbywania akcji.

Wpis do księgi akcyjnej Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A.

Po podpisaniu „umowy nieodpłatnego zbycia akcji” uprawniony pracownik składa wniosek o wpisanie do księgi akcyjnej. Wpis do księgi akcyjnej zostanie dokonany po upływie przewidzianego w art. 341 § 4 kodeksu spółek handlowych terminu na weryfikację wniosku przez dotychczasowego właściciela akcji – czyli Ministra Skarbu Państwa.

Ustawowy zakaz obrotu akcjami pracowniczymi

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, akcje Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. nieodpłatnie nabyte od Skarbu Państwa nie mogą być zbyte przed upływem dwóch lat (w przypadku członków zarządu termin ten wynosi trzy lata) licząc od dnia 9 września 2014 r. Zgodnie z art. 38 ust. 4 umowa mająca za przedmiot zbycie akcji (umowa sprzedaży, umowa darowizny) zawarta przed upływem powyższego terminu będzie nieważna. Dziedziczenie akcji nie jest objęte ww. ograniczeniami.

Spółka Akcyjna

Spółka akcyjna jest podmiotem prawa handlowego posiadającym odrębną osobowość prawną oraz kapitał zakładowy utworzony z wkładów akcjonariuszy, podzielony na akacje o równej wartości nominalnej. Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym w spółce jest jej Statut, uchwalony przez akcjonariuszy – założycieli, który może być zmieniony przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej regulują przede wszystkim przepisy art. 301 – 490 kodeksu spółek handlowych. Ponadto w przypadku sprywatyzowanej spółki, jaką są Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. dodatkowo stosuje się ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji.

Władze (organy) spółki akcyjnej to:

 • Walne Zgromadzenie – organ spółki, podczas posiedzeń którego akcjonariusze wyrażają swoją wolę w formie uchwał;
 • Rada Nadzorcza organ nadzorczy i kontrolny, którego zadaniem jest stały nadzór nad działalnością spółki;
 • Zarząd – organ prowadzący przedsiębiorstwo spółki i reprezentujący ją na zewnątrz.

Akcjonariusz

Aby być Akcjonariuszem spółki trzeba być właścicielem choćby jednej akcji spółki. Wobec Spółki za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub posiada akcje na okaziciela.

Akcjonariuszowi przysługują następujące podstawowe prawa:

I. Prawa majątkowe:

 • prawo do dywidendy (akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w podziale zysku spółki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, o ile Walne Zgromadzenie nie przeznaczy zysku np. na rozwój spółki, na kapitał zapasowy lub pokrycie strat),
 • prawo rozporządzania akcją(może podlegać ograniczeniom ustawowym i statutowym),
 • prawo poboru akcji (w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dotychczasowi akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia tych akcji za cenę emisyjną, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej),
 • prawo do kwoty likwidacyjnej (w razie likwidacji spółki).

II. Prawa niemajątkowe

 • prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia (akcjonariusz posiadający akcje imienne jeśli chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, przynajmniej na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia powinien zostać wpisany do księgi akcyjnej),
 • prawo do zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia (pod warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych),
 • prawo mniejszościowe – gdy akcjonariusz lub grupa akcjonariuszy dysponuje liczbą akcji reprezentującą określony ułamek (np. 10%) kapitału zakładowego może np. zwołać Walne Zgromadzenie.

Akcje

Akcja papier wartościowy łączący w sobie prawo o charakterze majątkowym i niemajątkowy, wynikający z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Każda akcja wyraża ułamkowy udział w kapitale zakładowym spółki (wartość nominalna akcji to cząstka kapitału zakładowego spółki). Wyróżniamy akcje na okaziciela, które posiadają oznaczenia właściciela oraz akcje imienne – takimi są akcje spółki Wojskowych Zakładów Łączności Nr 2 S.A. nieodpłatnie nabywane przez uprawnionych pracowników.

Wartość nominalna akcji

Wartość nominalna akcji (np. 10 zł) informuje o tym jaka część kapitału zakładowego przypada na jedną akcję.